Om Lundellska skolan

skolanextbaksida850px

Lundellska skolan erbjuder högkvalitativ utbildning i en inspirerande miljö. Oavsett vilken av våra utbildningar du väljer, kan du känna dig säker på att alla lärare är behöriga och att all undervisning är lärarledd. Dessutom är vi noga med att erbjuda våra elever hjälp att maximera sina meritpoäng. Hos oss erbjuds alla elever bärbara datorer, och våra lokaler är moderna och välutrustade. Skolans strategiska läge  mellan Ångströmlaboratoriet, Biomedicinskt centrum och SLU  ger oss stora möjligheter till forskningsanknytning.

Entreprenörskap

På Lundellska prioriteras och uppmuntras entreprenörskap och företagande. Alla elever, oavsett utbildning, erbjuds kurser inom ekonomiområdet på individuella valet som ex. småföretagande. Som projektarbete ges alla som vill möjlighet att starta och driva ett eget företag inom Ung Företagsamhet (UF), och programmet Internationell ekonomi och politik har flest UF-företag i Uppsala län.

Vidgade vyer

Världen “krymper”, Sverige internationaliseras allt mer och vi har en ökad rörlighet av människor och tjänster över nationsgränserna. Internationella kontakter är en självklarhet i utbildningen på Lundellska skolan, och varje elev ges möjlighet till att delta i ett internationellt projekt under sina tre utbildningsår. Eleverna ska få en inblick i andra kulturer och ges tillfälle att diskutera kring andra viktiga begrepp såsom, miljö, hållbar utveckling, värdegrund, ekologisk grundsyn och jämställdhet. De senaste åren har vi bland annat samarbetat med skolor i Sydafrika, Kina, Turkiet, Chile, Tjeckien, Norge och Ukraina.

Rikliga resurser  för alla

Skolan är känd för sin goda stämning  både eleverna emellan och mellan lärare och elever  och vi arbetar aktivt för att alla elever skall trivas och få ut mesta möjliga av sina år hos oss. Därför erbjuder vi schemalagd stödundervisning i framför allt engelska, matte och naturvetenskap och erbjuder studiestuga för matematik och naturvetenskapliga kurser på eftermiddagstid. Hos oss får du som behöver hjälp av erfarna specialpedagoger, all kurslitteratur tillhandahålls i inläst form och vi arbetar med speciella programvaror för elever med läs- och skrivsvårigheter.

En inspirerande och hållbar studiemiljö

Med sitt naturnära läge vid Fyrisån utgör Lundellska skolan en idealisk miljö för exkursioner i naturen, idrottsövningar och avkoppling. Oavsett om det handlar om omvårdnad, naturvetenskapliga laborationer eller medieundervisning är skolans lokaler moderna och välutrustade. Särskilt stolta är vi över våra metodövningsrum för praktiska vårdsövningar, laborationssalar, musik-, drama- och bildsalar och vårt vackra och funktionella bibliotek. För idrottsundervisning finns en egen idrottshall i skolans direkta närhet med styrketräningslokal och danssal. 400 meter bort ligger Studenternas idrottsplats  där vi årligen möter Katedralskolans elever i den prestigefulla Katte/Skrapan-kampen och i Fyrisån tränar vi paddling.

Våra lokaler är fullständigt handikappanpassade, för att även du som har nedsatta förmågor skall kunna tillgodogöra dig undervisningen på bästa sätt. Som första skola i Uppsala har vi tilldelats utmärkelsen Skola för hållbar utveckling  ett erkännande av vårt arbete för att skolarbetet skall leda till en bättre miljö och hållbar utveckling.

 • Ordningsregler

  Ordningsregler

  ORDNINGSREGLER FÖR LUNDELLSKA SKOLAN

  Ordningsreglerna har fastställts av skolkonferensen i maj 1998. Mindre ändringar har gjorts av senare års skolkonferenser. Reglerna gäller för elever i gymnasieskolan.

  Inledning

  Bakom det här dokumentet ligger övertygelsen att var och en måste ta ställning till vad t ex ansvar för miljön kräver, och vet vad t ex att städa efter sig innebär.Det finns dock vissa regler som är speciella för skolan, t ex att stolar skall ställas på borden inför städningen. Vissa normer är så allvarliga och viktiga att de måste formuleras.

  Normer och regler

  På Lundellska skolan vill vi vara tydliga med vad man får göra men också med vad man inte får göra.

  Alla skall

  - ta ett personligt ansvar för arbetsmiljön
  - anstränga sig för att göra skolan trivsam och behålla skolhus och omgivning fräsch och vacker
  - visa respekt för andra och andras arbete
  - visa respekt för varandras person och integritet
  - bemöta andra som man själv vill bli bemött
  - verka för ett öppet och tillåtande klimat där kreativitet och individens och gruppens utveckling uppmuntras

  Egentligen behövs inga ordningsföreskrifter. Alla vet vad ett gott uppförande är och vilka normer och regler som behövs människor emellan. Man skall t ex bidra till en bra miljö i matsalen även om köerna

  är långa, ha mobiltelefon avstängd på lektionerna, städa efter sig och inte röka på skolans område.

  Bibliotek, klassrum och rökförbud

  * I vår skola är all förtäring förbjuden i biblioteket.
  * Den grupp som har sista lektionen på dagen i klassrummen, skall ställa stolarna på borden för att underlätta städningen

  * Tobaksanvändning är enligt lag förbjuden inom skolans område.

  innebär också följande

  Gymnasieskolan är en frivillig skolform. Alla elever har valt att gå i gymnasieskolan. Alla elever har rätt till en lugn och trygg skolmiljö. Alla elever har rätt att slippa bli utsatta för direkta eller indirekt hot eller trakasserier i skolan. Lundellska skolan har en handlingsplan mot kränkande behandling. Den används vid minsta misstanke om mobbning.

  Skolan accepterar inte aktiviteter, uppträdande eller symboler som av den som utsätts för dem upplevs som hot, kränkning eller trakasserier. De kan, om de utövas med ett nazistiskt, rasistiskt eller främlingsfientligt syfte, utgöra hets mot folkgrupp. Samma rättsliga regler gäller inom skolan som i samhället i övrigt. Hets mot folkgrupp är ett brott och skall behandlas som brott och kommer därför att polisanmälas.

  Skollagens 5 kap , 5-19 § ger skolan möjlighet att ingripa mot elever som gör sig skyldiga till förseelser eller uppträder olämpligt. Eleven kallas först till samtal med rektor. Vid upprepning får eleven en skriftlig varning. I sista hand kan eleven stängas av från skolan.

  Lundellska skolan i augusti 2012

  Rolf Viberg/rektor

  UPP